Všeobecné obchodné podmienkyČlánok I.
Pojmy

 1. Predajca/dodávateľ tovaru a služieb - ITeON s.r.o., Němcovej 30, 040 01 Košice, Slovenská republika; IČO: 46346881.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu ČistéOblečenie.sk - ITeON s.r.o., Němcovej 30, 040 01 Košice, Slovenská republika; IČO: 46346881.
 3. Kupujúci - každý návštevník, ktorý vytvoril záväznú objednávku.
 4. Spotrebiteľ - pre účely zákona (najmä zákona č. 102/2014 Z. z.) je to fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shop - verejne dostupný počítačový systém v sieti internet, ktorý umožňuje objednávanie tovaru a služieb na diaľku.
 6. Tovar/služba - všetky produkty zverejnené v e-shope, ktoré sa dajú objednať a majú uvedenú cenu väčšiu ako 0€.
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu - predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailu alebo cez telefón. Pritom je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Článok II.
Cena

 1. Všetky ceny uvádzané pri tovare a službách sú konečné vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v e-shope v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim (vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu). Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a vybrať si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb.
 3. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou.
 4. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 5. Informačný e-mail "Objednávka prijatá" je automaticky odoslaný kupujúcemu po odoslaní objednávky. Informuje o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky predajcom.
 6. Potvrdením objednávky predajcom vzniká kúpna zmluva. Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim alebo predávajúcim. Súčasne je kupujúcemu odoslaný informačný e-mail "Objednávka potvrdená".
 7. Ak predajca objednávku zamietne, je o tom kupujúci informovaný informačným e-mailom "Objednávka stornovaná".
 8. Predajca môže objednávku zamietnuť ak:
  1. nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodu:
   1. ak sa tovar už nevyrába,
   2. ak tovar nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa,
   3. ak výrobca vykonal na tovare závažné zmeny,
   4. zásah vyššej moci
  2. ak kupujúci v objednávke uviedol nesprávne, neúplné, nepravdivé alebo zavádzajúce údaje (napr. nesprávny e-mail, telefónne číslo alebo adresa)
 9. Ak kupujúci zaplatil preddavok, predajca mu ho musí do 14 dní vrátiť.

Článok IV.
Platobné a dodacie podmienky

 1. Za tovar a služby je možné zaplatiť týmito spôsobmi:
  1. platba na dobierku - platba kuriérovi, ktorý doručí objednaný tovar (ďalej "Na dobierku"),
  2. online platba (ďalej "Online platba"):
   1. online prevod cez platobnú bránu GoPay,
   2. platobnou kartou (napr. Visa alebo Mastercard) cez platobnú bránu GoPay,
   3. platba na základe zálohovej faktúry na účet predajcu (tovar bude odoslaný po pripísaní úhrady na účet predajcu).
 2. Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť:
  1. zľavu za opakovaný nákup,
  2. zľavu na základe zľavového kupónu,
  3. množstevnú zľavu,
  4. inú zľavu.
 3. Zľavy nie je možné kumulovať.
 4. Predávajúci je povinný odoslať tovar kupujúcemu do 30 dní od vytvorenia objednávky, ak sa nedohodli inak.
 5. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 6. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov alebo služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnosti čiastočných dodávok.
 7. Pri expedícii tovaru je kupujúcemu odoslaná faktúra (daňový doklad) ako aj iné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 8. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 9. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. kuriérskej spoločnosti GLS (ďalej "Kuriér GLS"),
  2. kuriérskej spoločnosti DPD (ďalej "Kuriér DPD" a "Expres kuriér DPD"),
  3. výdajných miest siete Packeta (ďalej "Výdajné miesto Packeta").

Článok V.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Ceny s DPH za doručenie tovaru a príplatok za dobierku sú uvedené v tabuľke:
Hodnota objednávky Spôsob dopravy
Kuriér GLS Kuriér DPD Výdajné miesto Packeta Expres kuriér DPD
do 18,99 € 4,99 € 4,99 € 3,99 € 5,99 €
19,00 € - 98,99 € 2,99 € 2,99 € 2,49 € 3,99 €
99,00 € a viac 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
dobierka +1,49 € +1,49 € +1,49 € -
Doba prepravy (pracovné dni) 1-2 1-2 1-2 1

 

 1. Ak si kupujúci objedná aspoň 1 produkt označený ako „Doprava zadarmo“ automaticky je cena za doručenie tovaru nulová, bez ohľadu na celkovú hodnotu tovaru v objednávke.
 2. Predávajúci sa s kupujúcim môže dohodnúť na inom ako štandardnom postupe pri zasielaní tovaru a na inej cene za zasielanie tovaru.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VI.
Ponuka "4+1 zadarmo"

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu automaticky zľavu „4+1 zadarmo“ vypočítanú podľa nasledovných
  pravidiel:
  1. kupujúci si objedná aspoň 5 kusov produktov označených ako "4+1 zadarmo", pričom tieto si môže ľubovoľne nakombinovať (rôzne modely produktov napr. tričká, mikiny, polokošele a iné v ľubovoľných farbách a veľkostiach),
  2. ako základ pre výpočet zľavy sa používa predajná cena najlacnejšieho produktu v objednávke kupujúceho, ktorý je označený ako "4+1 zadarmo",
  3. e-shop automaticky vypočíta počet celých pätíc produktov označených ako "4+1 zadarmo" v objednávke kupujúceho (matematický vzorec je počet_produktov_4+1_v_objednávke delené 5 a tento výsledok zaokrúhlený na celé číslo nadol),
  4. výsledná zľava "4+1 zadarmo" sa vypočíta ako násobok základnej výšky zľavy podľa písmena 1. b. tohto článku a počtu celých pätíc produktov podľa písmena 1. c. tohto článku.
 2. Zľava "4+1 zadarmo" sa neuplatní, ak predávajúci poskytne kupujúcemu inú zľavu a to vo väčšej hodnote ako by bola automatická zľava "4+1 zadarmo" vypočítaná podľa písmena 1. c tohoto článku.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti.
 2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Odstupenie.pdf).
 4. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá. Tovar odporúčame posielať doporučene.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a/alebo službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť balíka.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.
  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne.
 7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 8. Ak kupujúci preukázateľne súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu maximálne piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačné podmienky.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.04.2024.

  Najnovšie hodnotenia zákazníkov

Všetko je v poriadku!
Overený zákazník, 23.06.2024
Som veľmi spokojný s kvalitou produktu a veľmi dobrou organizáciou dodávky a postupným sledovaním produktu. Urobil som niekoľko objednávok "4 + 1". Ďakujem a prajem veľa úspechov a odporúčam všetkým.
Валентина, 22.06.2024
Objednávka bola na 4 tričká + jeden darček. Darček bol preč
Miroslav, 21.06.2024
  ČistéOblečenie.sk

Objednali ste si 4 tričká a tie ste dostali. Ak by ste si objednali 5 kusov, dostali by ste zľavu, nie darček. Všetko je podrobne popísané všade na e-shope.


Tričká sú podľa objednávky, s nákupom som spokojný.
Overený zákazník, 21.06.2024
Zobraziť všetky
Možnosti doručenia
 • balík odošleme z nášho skladu v stredu 26.06.2024
 • balík je následne doručený do 1-2 pracovných dní
 • Kuriér DPD - najčastejšie 2,99€
 • Kuriér GLS - najčastejšie 2,99€
 • Výdajné miesto Packeta - najčastejšie 2,49€
 • doručenie zadarmo od 99€

 • Expres kuriér DPD - najčastejšie 3,99€
 • balík odošleme z nášho skladu v utorok 25.06.2024
 • balík je následne doručený hneď na ďalší pracovný deň
Možnosti platby
 • dobierka
 • platba kartou VISA, MasterCard
 • prevod na účet
 • PayPal
 • Google Pay
 • Apple Pay

Kvalitné oblečenie bez potlače

Otázky?